Scenario Toolchain Steps Previous step Next step

Innehållsförteckning

Introduktion

Detta är det andra steget i analysen på nationell nivå.

To Top

Kostnader och potential för fjärrvärme i representativa regioner eller städer

För identifierade representativa städer / områden kan analyser av kostnader och potential för värmetillförsel med fjärrvärme göras. För dessa analyser tillhandahåller Hotmaps olika standarddatalager i Hotmaps-databasen samt olika beräkningsmoduler (CMs). Egna data kan också laddas upp och användas. Dessa analyser kan bestå av följande steg:

 • Bedöma den ekonomiska potentialen för fjärrvärmenät
 • Uppskatta kostnaderna för transport av överskottsvärme till fjärrvärmeområden
 • Utveckla framtida värmebelastningsprofiler
 • Beräkna kostnader och utsläpp av värmetillförsel i fjärrvärme

Följande bild visar denna procedur grafiskt och visar de olika datakällor och beräkningsmoduler som kan användas.

* Figur: Analys av kostnader och potential för fjärrvärme i representativa städer / regioner (steg 2) *

I följande underkapitel beskrivs de olika stegen i denna procedur mer detaljerat.

To Top

Ekonomisk bedömning av potentialen för fjärrvärme

För de representativa städerna / områdena kan en ekonomisk bedömning av fjärrvärme göras för att få mer detaljerad insikt om kostnaderna och den ekonomiska genomförbarheten för fjärrvärme och mängden värme som eventuellt levereras av fjärrvärme i områdena. För detta ändamål kan CM - fjärrvärmepotential: ekonomisk bedömning användas. Denna modul genererar en karta över potentiella fjärrvärmeområden baserat på en bedömning av värmefördelningskostnaderna. En analys av genomförbarheten för fjärrvärme i de analyserade områdena kan bedömas på följande sätt:

 • Anpassa nätverksbyggnadskostnaderna efter erfarenheter i din region / land av intresse
 • Beräkna de genomsnittliga värmefördelningskostnaderna och fjärrvärmebehovet för olika ingångsparametrar
 • Variera t.ex. följande viktiga påverkande faktorer:
  • Värmebesparingar under analysperioden
  • Marknadsandelar för fjärrvärme
  • Tröskeln för acceptabla värmefördelningskostnader
  • Kostnader för nätverksbyggande
  • Avskrivningstid och ränta

Scenarierna kan användas för att analysera de olika faktorernas påverkan på värmefördelningskostnaderna i fjärrvärmesystem i olika representativa städer / områden. För olika inställningar för avskrivningstid och ränta bör ett scenario för fjärrvärmeutvidgning per representativ stad / område väljas för ytterligare analys.

Resultaten av detta steg är värmebehovet för fjärrvärme [GWh / år] och värmefördelningskostnaderna [EUR / MWh] i var och en av de representativa städerna / områdena. Dessa resultat kommer sedan att användas i den övergripande scenariojämförelsen i steg 4.

To Top

Uppskattning av kostnader för transport av övervärme till fjärrvärmeområden

För att uppskatta kostnaderna för att transportera överskottsvärme från potentiella källor utanför fjärrvärmeområden till potentiella fjärrvärmeområden kan CM - Överdriven värmetransportpotential användas. Modulen ger utjämnade kostnader för övervärme som transporteras till fjärrvärmenätet [EUR / MWh]. Detta kan vidare användas i nästa steg för att beräkna värmekällan för fjärrvärme.

To Top

Utveckling av framtida värmebelastningsprofiler

Renovering av byggnader leder till minskat energibehov för rymdvärme. Detta påverkar också belastningsprofilerna för värmebehovet i fjärrvärmesystemen: toppbehovet på vintern minskar och fullbelastningstiden ökar på grund av högre andel varmvattenproduktion av det totala värmebehovet. Med CM - Värmebelastningsprofiler kan framtida värmebelastningsprofiler utvecklas enligt olika värmebesparande nivåer. Detta kan göras baserat på belastningsprofiler som tillhandahålls i Hotmaps-databasen (standardprofiler för alla NUTS2-regioner i Europa) eller baserat på dina egna profiler som laddats upp i verktygslådan. De resulterande lastprofilerna används sedan i nästa steg, beräkningen av kostnader och utsläpp av värmetillförsel i fjärrvärme med avsändarmodulen.

To Top

Beräkning av kostnader och utsläpp av värmetillförsel i fjärrvärme

Kostnaderna och utsläppen av värmeförsörjningen i fjärrvärmesystemet beror på samspelet mellan de olika installerade matningskapaciteterna. Härmed är den billigaste kombinationen av kapacitet och deras funktion över tid av intresse. För att analysera den så kallade timutskickningen av olika kombinationer av försörjningsteknik och effekten på de totala kostnaderna och utsläppen av värmeförsörjning i fjärrvärme kan CM - fjärrvärmeförsörjningsförsändelsen användas. Med modulen kan flera scenarier med följande kombinationer av indata beräknas för att erhålla kostnader och fördelar:

 • Kombinationer av olika tekniker i leveransportföljer:
  • Överskott från industrin (med eller utan värmepump)
  • Avfallsförbränning
  • Högeffektiv samproduktion
  • Solvärme
  • Geotermisk
  • Biomassa
  • Värmepumpar med olika värmekällor som t.ex.
   • avloppsreningsverk
   • flodvatten
   • överskottsvärme från datacenter
 • Priser scenarier:
  • för priser på olika energibärare
  • för priser koldioxidutsläpp

Beräkningarna kan användas för att identifiera fördelaktiga försörjningsportföljer i olika representativa städer / områden och deras känslighet för viktiga påverkande parametrar som energibärare och koldioxidpriser eller ränta och avskrivningstid.

Resultaten av detta steg är värmetillförseln till fjärrvärmesystemet [EUR / MWh] i var och en av de representativa städerna / områdena och de därmed sammanhängande koldioxidutsläppen [kt / år]. Dessa resultat kommer sedan att användas i den övergripande scenariojämförelsen i steg 4.

To Top

Hur man citerar

Marcus Hummel, Giulia Conforto, i Hotmaps-Wiki, Riktlinjer för användning av Hotmaps-verktygslådan för analyser på nationell nivå (augusti 2020)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Marcus Hummel och Giulia Conforto ( e-think ).

☑ Denna sida granskades av Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Licens

Copyright © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsöverenskommelse nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra denna undersökning.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated