Innehållsförteckning

I en blick

Den här modulen genererar belastningsprofiler för efterfrågan på rymdvärme och varmvattenproduktion för en vald region. Den använder standardbelastningsprofiler för bostads- och tertiärsektorn på NUTS2-nivå och skalar den till en given efterfrågan inom dessa sektorer och tillhandahåller lastprofilerna separerade för uppvärmning och varmvattenproduktion.

To Top

Introduktion

Hotmaps tillhandahåller generiska och årsspecifika värmebelastningsprofiler på NUTS2-nivå. Användaren kanske vill anpassa standardprofilerna baserat på den information som han / hon har. Denna beräkningsmodul ger möjlighet att skala upp olika eller nedåtgående element i profilerna uppåt eller nedåt och få en ny profil.

To Top

In- och utgångar

Mata in lager och parametrar

Flera lager och profiler används från standarddatamängden för Hotmaps:

 • Värmesäkerhetsbostadssektor
 • Värmedensitet, icke-bostadsområde
 • Brutto golvyta bostäder
 • Brutto golvyta ej för bostäder
 • Industriell databas
 • Ladda profiler för industrin
 • Lastprofiler för bostadsvärme
 • Lastprofiler för tertiär uppvärmning
 • Lastprofiler för tappvarmvatten
 • Lastprofiler för tertiärt varmvatten

Användaringångar

Användaren bör ange följande parametrar:

 • Bostadsvärmefaktor : Behovet av uppvärmning av bostäder multipliceras med denna faktor.
 • Tertiär uppvärmningsfaktor : Det tertiära uppvärmningsbehovet multipliceras med denna faktor.
 • Bostadsvarmvattenförsörjningsfaktor: Behovet av varmvatten för bostäder multipliceras med denna faktor.
 • Tertiär varmvattenförsörjningsfaktor : Det tertiära varmvattenbehovet multipliceras med denna faktor.

To Top

Produktion

Indikatorer

 • Värmebehov efter bransch : Årlig värmebehov efter bransch i det valda området.
 • Värmebehov från bostadsvärme : Årlig värme som krävs för bostadsvärme i det valda området.
 • Värmebehov av varmvattenförsörjning : Årlig värme som krävs för varmvattenförsörjning i det valda området.
 • Värmebehov genom uppvärmning av tertiär sektor : Årlig värme som krävs för uppvärmning av tertiär sektor i det valda området.
 • Värmebehov per varmvattenförsörjning i tertiär sektor : Årlig värme som krävs för varmvattenförsörjning i tertiär sektor i det valda området.
 • Totalt behov av huvud : Årlig total värme som krävs i det valda området.

Grafik

 • Värmebehovsprofiler : En grafik som visar ovanstående indikatorer under året.

X-axeln representerar tiden och y-axeln visar effekten i MW. Det kan vara bra att dölja vissa sektorer för att bättre se andra. Detta kan göras genom att dubbelklicka på förklaringen.

To Top

Metod

Översikt

Motsvarande belastningsprofiler tilldelas industriområden, bostäder och tertiära byggnader i användarvalet.

To Top

Detaljer

Varmvattenförsörjning i bostäder

Baserat på bruttoytan för bostadshus och deras NUTS 0 ID, beräknas energin som används för varmvattenförsörjning enligt följande lista. Med hjälp av NUTS 2 ID för det valda området tilldelas en lastprofil. Varmvattenförsörjningen för bostäder multipliceras med bostadsvarmvattenförsörjningsfaktorn om användaren vill justera värdet.

Specifik energi per område för varmvattenförsörjning i bostadshus i olika länder

| Nuts0 ID | Varmvattenförsörjning i kWh / m² / a | | ------------- |: -------------: | | AT | 21,67 | | BE | 31,95 | | BG | 12,93 | | HR | 21.38 | | CY | 8.80 | | CZ | 22,83 | | DK | 9.64 | | EE | 14.35 | | FI | 10.15 | | FR | 9.66 | | DE | 8,27 | | EL | 12.51 | | HU | 13.66 | | IE | 15.91 | | IT | 14.01 | | LV | 15,71 | | LT | 13.36 | | LU | 8,29 | | MT | 10.99 | | NL | 8,91 | | PL | 10.00 | | PT | 9.48 | | RO | 11.48 | | SK | 21.51 | | SI | 21,74 | | ES | 23.34 | | SE | 13.54 | | Storbritannien | 49.03 |

Bostadsvärme

Värmebehovstätheten för bostadssektorn används. Eftersom denna datamängd redan innehåller energin som används för varmt vatten, dras den tidigare beräknade energin för varmvatten från den. Baserat på NUTS 2 ID tilldelas en bostadsuppvärmningsprofil för varje kakel av värmedensiteten i användarvalet. Bostadsvärmen multipliceras med bostadsvärmefaktorn om användaren vill justera värdet.

Tertiär varmvattenförsörjning

I likhet med varmvattenförsörjningen för bostäder beräknas den energi som behövs med en tabell. Med NUTS 2 ID för ett visst område tilldelas en lastprofil. Tertiär varmvattenförsörjning multipliceras med tertiär varmvattenförsörjningsfaktor om användaren vill justera värdet.

Specifik energi per område för varmvattenförsörjning i tertiära byggnader i olika länder

| Nuts0 ID | Varmvattenförsörjning i kWh / m² / a | | ------------- |: -------------: | | AT | 6,57 | | BE | 13,88 | | BG | 15,88 | | HR | 9.42 | | CY | 6.26 | | CZ | 9.18 | | DK | 8,03 | | EE | 14.13 | | FI | 10.52 | | FR | 9.57 | | DE | 3.05 | | EL | 6,99 | | HU | 9.51 | | IE | 10,87 | | IT | 5,62 | | LV | 7.16 | | LT | 10.46 | | LU | 7.20 | | MT | 10.45 | | NL | 6,89 | | PL | 9.55 | | PT | 21.47 | | RO | 13,85 | | SK | 8.49 | | SI | 27,73 | | ES | 12.44 | | SE | 19.62 | | Storbritannien | 13.45 |

Tertiär uppvärmning

Tertiär uppvärmning beräknas på samma sätt som bostadsvärmen. Tertiär uppvärmning multipliceras med tertiär uppvärmningsfaktor om användaren vill justera värdet.

Industriellt värmebehov

Branschens värmebehov slås upp i den industriella databasen och baserat på NUTS 0 ID och delsektorn tilldelas en lastprofil.

Summering

De fem resulterande profilerna sammanställs på ett absolut sätt för att få den slutliga profilen.

To Top

Genomförande

Ladda profiler

De nämnda lastprofilerna består av 8760 poäng som representerar belastningen för varje timme under 365 dagar. Mer information om lastprofilerna finns här. Alla belastningsprofiler normaliseras så att integralen är lika med 1.

Industriella platser

Värmekällorna hämtas från den industriella databasen. Baserat på deras överskottsvärme skapas NUTS 0 ID och industrisektorn en lastprofil som täcker varje timme på året för varje anläggning.

Värmedensiteter

Värmebehovstätheten för bostads- och icke-bostadsbranschen är rasterfiler som finns här.

Brutto golvyta

Brutto golvyta bostadsområde och brutto golvyta icke-bostäder är rasterfiler som finns här och här.

To Top

GitHub-förvar för denna beräkningsmodul

Här får du banbrytande utveckling för denna beräkningsmodul.

To Top

Provkörning

Provkörning i DK05.

Provkörning i DK05. Endast det valda blåa området beaktas.

Grafik som visar värmebehovet i de olika sektorerna under året.

Data från denna grafik kan exporteras genom att trycka på knappen "EXPORTGRAPHER".

To Top

Hur man citerar

Ali Aydemir och David Schilling, i Hotmaps Wiki, CM Värmebelastningsprofiler (september 2020)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Ali Aydemir och David Schilling ( Fraunhofer ISI ).

Denna sida granskades av Tobias Fleiter ( Fraunhofer ISI ).

To Top

Licens

Copyright © 2016-2020: Ali Aydemir och David Schilling

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsavtal nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra den nuvarande utredningen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated