Scenario Toolchain Steps Next step

Inhoudsopgave

Invoering

Dit is de eerste stap van de analyse op nationaal niveau.

To Top

Identificatie van verschillende representatieve gevallen voor stadsverwarming

Om verschillende, representatieve, typische gevallen te identificeren voor verdere analyse van de kosten en mogelijkheden voor stadsverwarming in het land / de regio van interesse, biedt Hotmaps verschillende standaard gegevenslagen in de Hotmaps-database en verschillende rekenmodules (CM's). Ook kunnen eigen gegevens worden geüpload en gebruikt. Deze identificatieprocedure kan bestaan uit de volgende stappen:

 • Bereken scenario's van toekomstige warmtevraag en bouw densiteitskaarten van het bruto vloeroppervlak voor het hele land / regio van belang
 • Identificeer gebieden die mogelijk interessant zijn voor stadsverwarming op basis van door de gebruiker gedefinieerde drempelwaarden
 • Analyseer / verzamel potentieel voor overtollige warmte en hernieuwbare energie in het geïdentificeerde land / regio die mogelijk interessant is voor stadsverwarming
 • Groepeer / cluster vergelijkbare regio's en selecteer representatieve steden / gebieden voor verdere analyse

De volgende afbeelding toont deze procedure grafisch en toont de verschillende databronnen en rekenmodules die gebruikt kunnen worden.

* Figuur: identificatie van verschillende representatieve, typische gevallen voor stadsverwarming (stap 1) *

In de volgende subhoofdstukken worden de verschillende stappen in deze procedure gedetailleerder beschreven.

To Top

Berekening van de toekomstige warmtevraag en het maken van kaarten met de dichtheid van het bruto vloeroppervlak

De eerste stap in de analyse is het genereren van toekomstige warmtevraag en kaarten met de bruto-vloeroppervlakdichtheid voor uw regio / land van interesse. U kunt gegevens gebruiken die in de loop van het Hotmaps-project zijn ontwikkeld voor alle EU-28-landen (standaardgegevens Hotmaps, beschikbaar in de Hotmaps-database), of u kunt andere warmtevraagdichtheidskaarten gebruiken voor uw regio / land van interesse.

 • Gebruik kaarten voor warmtevraag en bruto-vloeroppervlakte die zijn ontwikkeld in de loop van het Hotmaps-project - standaardgegevens over de warmtevraagdichtheid uit de Hotmaps-database:
  • Voor alle EU-28-lidstaten (MS) zijn warmtevraagdichtheidskaarten ontwikkeld die de warmtevraag van ruimteverwarming en warmwaterproductie in gebouwen weergeven. Ze zijn beschikbaar als de totale vraag in residentiële en niet-residentiële gebouwen, maar ook opgesplitst tussen residentiële en niet-residentiële gebouwen. Alle kaarten zijn allemaal beschikbaar op hectareniveau, dus met een resolutie van 100x100m. De kaarten van de dichtheid van de warmtevraag zijn te vinden in het lagengedeelte van de Hotmaps-database en meer informatie over het selecteren van het land / de regio van uw interesse vindt u hier.
  • Het is mogelijk om de warmtevraagdichtheidskaarten aan te passen aan de aannames over de toekomstige ontwikkeling van de warmtevraag in de gebouwen. Er kunnen twee verschillende rekenmodules (CM's) worden gebruikt:
   • De CM-schaal warmte- en koudedichtheidskaarten kunnen worden gebruikt om de warmtevraag per hectare opnieuw te berekenen met dezelfde factor voor alle hectare-elementen.
   • De CM - Vraagprojectie kan worden gebruikt om toekomstige warmtevraag en bruto-vloeroppervlakte-dichtheidskaarten te genereren op basis van standaardontwikkelingsscenario's van de gebouwenvoorraad in de EU (link naar meer informatie over de standaardscenario's. Het is ook mogelijk om verschillende parameters aan te passen standaardberekeningen zoals een vermindering van de energievraag of een vermindering van het bruto vloeroppervlak.
 • Gebruik eigen gegevens over de dichtheid van de warmtevraag in uw land / regio van analyse :
  • Het is mogelijk om warmtedichtheidskaarten in een rasterbestandsformaat (.tif) te uploaden naar de Hotmaps-toolbox wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt en inlogt op het privégedeelte. Geüploade warmtevraagdichtheidslagen kunnen de huidige situatie van warmtevraagdichtheden in het land / gebied van interesse weerspiegelen, of ook een mogelijk toekomstig scenario van warmtevraagdichtheden, afhankelijk van de invoergegevens die worden gebruikt voor het genereren van de respectieve lagen. Meer informatie over het aanmaken van een gebruikersaccount en het uploaden van uw eigen gegevens vindt u hier.
  • Het is ook mogelijk om de eigen warmtedichtheidskaarten verder aan te passen met de CM-schaal warmte- en koudedichtheidskaarten of via de CM-Vraagprojectie zoals voor de standaardlaag.

De ontwikkelde warmtevraag- en bruto-vloeroppervlakdichtheidskaarten worden verder gebruikt in de volgende stappen in andere rekenmodules (CM's).

To Top

Identificatie van regio's die mogelijk interessant zijn voor stadsverwarming

Na het ontwikkelen van mogelijke toekomstscenario's van warmtevraag en plattegronden van de bruto-vloeroppervlakte voor de stad / het gebied van belang, kunnen potentiële stadsverwarmingssteden / -gebieden worden geïdentificeerd. Dit kan worden gedaan met behulp van de CM - Potentiële zones voor stadsverwarming: door de gebruiker gedefinieerde drempels volgens de volgende stappen:

 • De CM is te gebruiken op NUTS3 - NUTS0 niveau en ook op hectare niveau (= eigen selectie van een gebied). Voor grotere gebieden kan de berekening echter veel tijd in beslag nemen, of de module vindt mogelijk te veel haalbare gebieden en kan de resultaten mogelijk niet weergeven. In zo'n geval kan het interessegebied worden opgesplitst, bijvoorbeeld in de verschillende NUTS3- of Hectare-gebieden, en voor elk van deze kan de CM worden gestart.
 • De CM identificeert potentiële stadsverwarmingsgebieden op basis van de volgende twee drempelwaarden: een warmtevraagdrempel voor de warmtevraag in elke cel van de warmtevraagdichtheidskaart en een warmtevraagdrempel voor groepen verbonden cellen met warmtevraag boven de vorige drempelwaarde ( = samenhangend gebied). Deze twee drempelwaarden moeten door de gebruiker worden gedefinieerd.
 • Naast verschillende andere indicatoren genereert de module een shapefile van potentiële stadsverwarmingsgebieden die worden weergegeven en opgeslagen in de toolbox in het lagengedeelte. Bijzonder interessant zijn de volgende indicatoren: totale warmtevraag in het samenhangende gebied, gemiddelde warmtevraagdichtheid in het gebied.
 • Na gebruik te hebben gemaakt van de CM voor de hele regio / het land van interesse, kan uit de afzonderlijke kaarten een algemene kaart van potentiële stadsverwarmingsgebieden worden gegenereerd.

To Top

Analyse van het potentieel voor overtollige warmte en hernieuwbare energie in de geïdentificeerde regio's met mogelijk interesse voor stadsverwarming

In deze stap kunnen de mogelijkheden voor overtollige warmte en hernieuwbare energie in de regio's die als potentieel interessant zijn voor stadsverwarming worden geanalyseerd. Deze gegevens samen met de gegevens over warmtevraag en warmtevraagdichtheid in de regio's verzameld in de vorige stap kunnen vervolgens worden gebruikt om representatieve stadsverwarmingsgebieden te karakteriseren voor verdere analysestappen. De volgende lijst geeft een overzicht van de warmtebronnen waarmee rekening moet worden gehouden en koppelingen naar de standaardgegevens voor de betreffende energiebron, die beschikbaar zijn in de Hotmaps-database:

To Top

Identificatie van representatieve, typische stadsverwarmingsgebieden voor verdere analyse

De gegevens die in de twee voorgaande stappen zijn verzameld, kunnen worden gebruikt om verschillende soorten representatieve, typische stadsverwarmingsgebieden (DH) in de regio / het land van interesse te definiëren. Regio's / steden met vergelijkbare afmetingen en combinaties van de totale warmtevraag, de gemiddelde warmtevraagdichtheid en het potentieel voor hernieuwbare energie en overtollige warmte kunnen worden gegroepeerd.

Mogelijke indicatoren voor het groeperen van typische stadsverwarmingsgebieden:

 • totale warmtevraag in het gebied [GWh / jr]
 • gemiddelde dichtheid van de warmtevraag in het gebied [MWh / (ha * jr)]
 • Beschikbaar potentieel van hernieuwbare energiebronnen:
  • afvalwaterzuiveringsinstallaties energie
  • agrarische residuen
  • afvalwater van vee
  • bosresten
  • vast stedelijk afval
  • geothermische potentiële warmtegeleiding
  • potentiële thermische zonnecollectoren - rooftop
  • potentiële zonnecollectoren open - veld
 • overtollig warmtepotentieel:
  • grote industriële sites
  • andere

Voor elk van de ontwikkelde groepen van typische DH-gebieden kunnen vervolgens een of meerdere representatieve steden / regio's worden geselecteerd en verder geanalyseerd. Deze kunnen dienen als representatieve casestudies.

To Top

Hoe te citeren

Marcus Hummel, Giulia Conforto, in Hotmaps-Wiki, Richtlijnen voor het gebruik van de Hotmaps-toolbox voor analyses op nationaal niveau (augustus 2020)

To Top

Auteurs en recensenten

Deze pagina is geschreven door Marcus Hummel en Giulia Conforto e-think .

☑ Deze pagina is beoordeeld door Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licentie

Auteursrecht © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 Internationale licentie

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons CC BY 4.0 internationale licentie.

SPDX-licentie-ID: CC-BY-4.0

Licentie-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Erkenning

We willen onze diepste waardering uitspreken voor het Horizon 2020 Hotmaps-project (subsidieovereenkomst nummer 723677), dat de financiering heeft verstrekt om het huidige onderzoek uit te voeren.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated