Inhoudsopgave

In een oogopslag

Deze module berekent het energiepotentieel van verschillende biomassabronnen (bos en landbouwresiduen) binnen een NUTS3-regio.

To Top

Invoering

Deze module beoordeelt de potentiële biomassa-energie die kan worden opgewekt uit een biomassabron. Het doel van deze CM is om de elektrische en thermische energie te beoordelen die kan worden gebruikt uit het biomassapotentieel van NUTS3-regio's. De module behandelt verschillende typologieën van biomassa die kunnen worden benut om energie te produceren. De CM gebruikt de standaard dataset voor de hele EU op NUTS3-niveau.

To Top

Ingangen en uitgangen

De invoerparameters en lagen evenals uitvoerlagen en parameters zijn als volgt.

Invoerlagen en parameters zijn:

 • vectorlaag met de massa biologische residuen die beschikbaar is, per biomassatypologie;
 • Percentage vast afval dat effectief kan worden ingezameld (standaardwaarde: 90%)
 • Efficiëntie bij het omzetten van vast afval in thermische energie (standaardwaarde: 50%)
 • Efficiëntie bij het omzetten van vast afval in elektrische energie (standaardwaarde: 20%)
 • Percentage landbouwresiduen dat effectief kan worden ingezameld (standaardwaarde: 60%)
 • Efficiëntie bij het omzetten van landbouwresten in thermische energie (standaardwaarde: 50%)
 • Efficiëntie bij het omzetten van landbouwresten in elektrische energie (standaardwaarde: 20%)
 • Percentage vee-effluenten dat effectief kan worden opgevangen (standaardwaarde: 50%)
 • Efficiëntie bij het omzetten van afvalwater van vee in thermische energie (standaardwaarde: 50%)
 • Efficiëntie bij het omzetten van afvalwater van vee in elektrische energie (standaardwaarde: 20%)
 • Percentage bosresten dat effectief kan worden verzameld (standaardwaarde: 50%)
 • Efficiëntie bij het omzetten van bosresten in thermische energie (standaardwaarde: 50%)
 • Efficiëntie bij het omzetten van bosresten in elektrische energie (standaardwaarde: 20%)

Uitvoerlagen en parameters zijn:

 • het totale potentieel voor biomassa-warmte-energie
 • het totale potentieel aan elektrische energie uit biomassa
 • grafiek met de elektrische / thermische energie per type biomassa.

To Top

Methode

De module berekent voor elke beschikbare biomassabron het percentage van de totale hoeveelheid biomassa dat effectief en realistisch kan worden verzameld. Deze waarden worden door de gebruiker als invoer verstrekt. Bij het verstrekken van deze waarden dient de gebruiker rekening te houden met parameters zoals de toestand van de bosbodem (bijv. Helling, terreinruwheid) en de mechanisatie van het proces (bijv. Gebruik van kabelkraan, oogstmachine en expediteur, enz.) Om een realistische schatting te geven. Op basis van de geleverde transformatie-efficiëntie wordt de energie berekend die uit elke biomassabron kan worden gewonnen. Ten slotte worden het totale potentieel voor biomassa-warmte-energie en het totale potentieel voor elektrische energie uit biomassa verkregen.

To Top

GitHub repository van deze rekenmodule

Hier krijg je de allernieuwste ontwikkeling voor deze rekenmodule.

To Top

Voorbeeldrun

Deze rekenmodule kan op NUTS 0-3 niveaus worden uitgevoerd. De onderstaande afbeelding toont de verkregen warmte- en elektrische potentialen voor elke biomassabron, op basis van de standaard invoerparameters.

To Top

Hoe te citeren

Pietro Zambelli, in Hotmaps-Wiki, CM - Biomassapotentieel (september 2020)

To Top

Auteurs en recensenten

Deze pagina is geschreven door Pietro Zambelli ( EURAC ).

☑ Deze pagina is beoordeeld door Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Licentie

Copyright © 2016-2020: Pietro Zambelli

Creative Commons Attribution 4.0 Internationale licentie

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons CC BY 4.0 internationale licentie.

SPDX-licentie-ID: CC-BY-4.0

Licentie-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Erkenning

We willen onze diepste waardering uitspreken voor het Horizon 2020 Hotmaps-project (subsidieovereenkomst nummer 723677), dat de financiering heeft verstrekt om het huidige onderzoek uit te voeren.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated