Sisukord

Lühidalt

Selles moodulis arvutatakse energia potentsiaal erinevatest biomassiallikatest (metsa- ja põllumajandusjääkidest) NUTS3 piirkonnas.

To Top

Sissejuhatus

Selles moodulis hinnatakse potentsiaalset biomassienergiat, mida saab toota biomassi allikast. Selle CM eesmärk on hinnata elektri- ja soojusenergiat, mida saab kasutada NUTS3 piirkondade biomassi potentsiaali põhjal. Moodulis vaadeldakse erinevat biomassi tüpoloogiat, mida saab kasutada energia tootmiseks. CM kasutab kogu EL-i jaoks vaikeandmekogumit, mis on NUTS3 tasemel.

To Top

Sisendid ja väljundid

Sisendparameetrid ja kihid, samuti väljundkihid ja parameetrid on järgmised.

Sisendkihid ja parameetrid on:

 • vektorikiht koos olemasolevate bioloogiliste jääkide massiga vastavalt biomassi tüpoloogiale;
 • Tõhusalt kogutavate tahkete jäätmete protsent (vaikeväärtus: 90%)
 • Tõhusus tahkete jäätmete muundamisel soojusenergias (vaikeväärtus: 50%)
 • Tõhusus elektrienergia tahkete jäätmete muundamisel (vaikeväärtus: 20%)
 • Põllumajandusjääkide protsent, mida saab tõhusalt koguda (vaikeväärtus: 60%)
 • Põllumajanduse jääkide muundamise efektiivsus soojusenergias (vaikeväärtus: 50%)
 • Põllumajanduse jääkide elektrienergia muundamise efektiivsus (vaikeväärtus: 20%)
 • Kariloomade heitvee protsent, mida saab tõhusalt koguda (vaikeväärtus: 50%)
 • Tõhusus kariloomade heitvee muundamisel soojusenergias (vaikeväärtus: 50%)
 • Tõhusus kariloomade heitvee muundamisel elektrienergias (vaikeväärtus: 20%)
 • Efektiivselt kogutavate metsajääkide protsent (vaikeväärtus: 50%)
 • Tõhusus metsajääkide muundamisel soojusenergias (vaikeväärtus: 50%)
 • Tõhusus metsajääkide muundamisel elektrienergias (vaikeväärtus: 20%)

Väljundkihid ja parameetrid on:

 • kogu biomassi soojusenergia potentsiaal
 • kogu biomassi elektrienergia potentsiaal
 • elektri- / soojusenergia biomassi tüübi kohta.

To Top

Meetod

Moodul arvutab iga olemasoleva biomassi ressursi jaoks protsendi kogu biomassi kogusest, mida on võimalik tõhusalt ja realistlikult koguda. Need väärtused esitab kasutaja sisendina. Nende väärtuste esitamisel peaks kasutaja realistliku hinnangu saamiseks võtma arvesse selliseid parameetreid nagu metsanduse maapinna tingimused (nt kalle, maastiku karedus) ja protsessi mehhaniseerimine (nt kaablikraanade, harvesterite ja forvarderite kasutamine jne). Esitatud muundamise efektiivsuse põhjal arvutatakse energia, mida saab igast biomassi ressursist ammutada. Lõpuks saadakse kogu biomassi soojusenergia potentsiaal ja kogu biomassi elektrienergia potentsiaal.

To Top

Selle arvutusmooduli GitHubi hoidla

Siit saate selle arvutusmooduli jaoks verejooksu arenduse.

To Top

Proovijooks

Seda arvutusmoodulit saab käitada NUTS 0-3 tasemel. Alloleval joonisel on näidatud iga biomassi ressursi saadud soojus- ja elektripotentsiaalid, tuginedes vaikimisi sisendparameetritele.

To Top

Kuidas tsiteerida

Pietro Zambelli, Hotmaps-Wiki, CM - biomassi potentsiaal (september 2020)

To Top

Autorid ja retsensendid

Selle lehe kirjutas Pietro Zambelli ( EURAC ).

☑ Selle lehe vaatas läbi Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Litsents

Autoriõigus © 2016-2020: Pietro Zambelli

Creative Commons Attribution 4.0 rahvusvaheline litsents

See töö on litsentsitud rahvusvahelise Creative Commons CC BY 4.0 litsentsi alusel.

SPDX-litsentsi identifikaator: CC-BY-4.0

Litsentsi tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Soovime avaldada sügavat tunnustust projektile Horisont 2020 Hotmaps (toetuslepingu number 723677), mis andis rahalisi vahendeid käesoleva uurimise läbiviimiseks.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated